ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ

We've created a striking product designed to enhance your safety while cycling on the road. Our luminous wristbands and reflective strips with hooks may seem inconspicuous, but they play a crucial role in low-light or rainy conditions. Even when visibility is poor, nearby vehicles will clearly spot your presence, reducing the risk of unnecessary traffic accidents.

Additionally, it's worth noting that this bag is versatile, offering both a handheld option and the ability to transform into a backpack. Simply detach the two straps hidden in the side pocket and connect them to the bottom buckle to adapt to various usage scenarios.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
TOP